Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:40 23:54
Tai'an 06:32 23:02
Qianhaiwan 06:17 23:48
Huangbeiling 06:21 23:19
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:40 23:54
Tai'an 06:32 23:02
Qianhaiwan 06:32 23:47
Huangbeiling 06:35 23:18
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Xili Lake 06:40 00:54
Tai'an 06:32 00:02
Qianhaiwan 06:32 00:47
Huangbeiling 06:35 00:18
Surroundings
Exit A:
South Side of Liuxian Boulevard、West Side of Shahe West Road、Xili People’s Court、Xili Sub-district Office 、Xili People's Hospital、Nanshan Xili Social Work Service Center、Liuxianyuan、Liyuan Pavilion、Zhongguan Xijun Garden
Exit B:
West Side of Shahe West Road, Shigushan Park, Lilan Yuan
Exit C:
East Side of Shahe West Road, Zhongguan Xijun Garden, Xili People's Court, Zhongguan Building, Lixin Building, Jianxin Building, Jinsheng Yuan
Exit D:
East Side of Shahe West Road, Changfeng Building, Nanguo Licheng, Lihuang Building
Exit E:
West Side of Shahe West Road, Tongsha Road, Shenzhen Polytechnic, Dingxin Building, Xinwei Village, Xinwei Community Workstation, Lixin Garden
Exit F:
Bus transfer information