Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Qianhaiwan 06:28 23:19
Huangbeiling 06:21 23:46
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Qianhaiwan 06:36 23:19
Huangbeiling 06:31 23:46
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Qianhaiwan 06:36 00:19
Huangbeiling 06:31 00:46
Surroundings
Exit A:
West Side of Jihua Road、Buji Passenger & Freight Transport Station、Daliang Garden
Exit B:
Reserved Exit
Exit C:
East Side of Jihua Road、Xiashuijing Building、Zhongnan Mingzhu Building、Shenzhen Donghua Outpatient Department、Qiyuan School、Xiashuijing Village Committee Building、Shuijing Police Station、Changlongyuan、Yangguang Garden、Hubei Baofeng Industrial Area
Exit D:
Reserved Exit
Bus transfer information
Exit A:
Xiashuijing Station - M268, 303, 307, 308, 310-315 loop line, 381, 839, M233, M268, M264, M267, M378, M379, N19, 980, M269, M271, M272, 312
Exit C:
Xiashuijing Station - M268, 303, 307, 308, 310-315 loop line, 381, 839, M233, M268, M264, M267, M378, M379, N19, 980, M269, M271, 312, B695