Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Yitian 06:32 00:02
Shuanglong 06:38 23:08
Futian Checkpoint 06:30 23:21
Qinghu 06:36 23:06
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Yitian 06:30 00:02
Shuanglong 06:38 23:08
Futian Checkpoint 06:30 23:21
Qinghu 06:36 23:06
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Yitian 06:34 01:02
Shuanglong 06:38 00:08
Futian Checkpoint 06:30 23:21
Qinghu 06:36 23:06
Surroundings
Exit E:
Hongli Road(S.)、Yitian Road、Pengcheng 3rd Road、Shengzhen Children's Hospital、Shenzhen Concert Hall、Shenzhen CBD Book Mall、Jiangsu Building、Central bookmall blood Donation Station、Shenzhen Library
Exit F1:
Hongli Road(N.)、Lianhuashan Park
Exit F2:
Hongli Road(N.)、Guan Shanyue Art Museum
Bus transfer information
Exit A:
Fuzhong Road(E), Shenzhen Children's Palace,Jintian Road,Metro Building,Shenye Garden
Exit B:
Hongli Road(E),Tianjian Century Garden
Exit C:
Hongli Road(W),Shenzhen Book Mall(E)
Exit D:
Fuzhong 1st Road(E),Jiangsu Building,New World Centre
Exit E:
Hongli Road(S),Yitian Road,Pengcheng 3rd Road,Fuzhong 1st Road,Shenzhen Children's Hospital,Shenzhen Concert Hall,Shenzhen Book Mall(N)
Exit F1:
Hongli Road(N),Lianhuashan Park
Exit F2:
Hongli Road(N),Guanshanyue Art Museum