Chinese
Stations and Maps
  • Line1
  • Line2
  • Line3
  • Line4
  • Line5
  • Line7
  • Line9
  • Line11
Station:
Operating schedule (working days)
Direction First train Last train
Chiwan 06:46 00:03
Xinxiu 06:15 23:09
Operating schedule (days off)
Direction First train Last train
Chiwan 06:56 23:55
Xinxiu 06:33 23:09
Operating schedule (holidays)
Direction First train Last train
Chiwan 06:56 00:55
Xinxiu 06:39 00:09
Surroundings
Exit A:
Nanshui Pedestrian Street 、Wanxia Road、Shekou Yu'ercun、Shekou Market
Exit B:
Jinshiji Road、South Side of Shekou Xinjie Street、Shekou Square
Exit D:
North Side of Shekou Xinjie Street 、Wanxia Road、Shekou People's Hospital Shenzhen、Shekou School Nanshan Shenzhen
Bus transfer information
Exit A:
Shekou Hospital - 79, 80, J1, 37, M241, 22, B737, B687
Exit B:
Shekou Xinjie - 19, N8 (19 night shift), 79, 80, 322, B609, J1, 334, B687, 37, 334 interval
Exit D:
Shekou Hospital - 79, 80, J1, 37, M241, 22, B737, B687